POZOR ZMĚNA K ZÁPISŮM

18.04.2020 10:03

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 proběhne zápis pro následující školní rok 2020/21 v tomto schématu:

Zápis bude probíhat:

1. do datové schránky školy (svm2i9g) od 4. do 15.5.2020
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) od 4. do 15.5.2020
3. poštou od 4. do 15.5.2020
4. osobní podání v termínu 4.5.2020 od 15,30

Dokumenty potřebné k přihlášení:

1. přihláška Přihláška k docházce.pdf

2. evidenční list Evidenční list.pdf

3. prostá kopie rodného listu

4. doložení řádného očkování (neplatí pro předškoláky a přihlášky pro individuální vzdělávání) Vyjádření lékaře - ad Evidenční list.pdf

nebo (citace od MŠMT): V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

                                                                                        Podpis zákonného zástupce