Kde pobýváme

Travnatý pahorek se vzrostlými stromy uprostřed luk, zvaný Remízek, je naše "školkové opidum", zde svačíme, hrajeme si, učíme se. Máme tu domeček, kde při nepřiznivém počasí obědváme a odpočíváme, pergolu, kadiboudy, ohniště, na kterém si občas v kotlíku vaříme výborný oběd, houpačky, dřevěnou loď, na které se tak krásně vyplouvá do dalekých krajů, dřevěné houpací letadlo, které nezanechává uhlíkovou stopu:) a taktéž dvě dřevěná auta. Kuchyňku se spoustou nádobí, kde se tak dobře vaří z toho, co příroda nabízí - bahýnko, šípky, tráva, kamínky...Nechybí ponk se svěrákem a bedna s nářadím.

V roce 2020 se nám díky grantu podařilo vybudovat novou dřevostavbu s kachlovou pecí, u které se v zimě pěkně prohřejeme.

Hodně času trávíme v lesích a na loukách, které Remízek obklopují.

JEDEN DEN V REMÍZKU:

Pokud si chcete udělat představu o tom, jak vypadá běžný den v Remízku, čtětě na straně 8 v časopisu Kompost www.knih-st.cz/sites/default/files/kompost-10-19.pdf

Napsali o nás


Stravování

Stravování zajišťuje formou cateringu externí dodavatel: restaurace Sůl a řepa ve Strakonicích.  Každý oběd je tedy připravován jen pro naše děti, je pouze z kvalitních surovin s větším množství čerstvé zeleniny, než je ve státních školkách běžné. Veškerá jídla jsou zcela bez chemických dochucovadel a polotovarů. Snažíme se omezit na minimum množství lepku v jídlech.

Jídelníček je volně přístupný k nahlédnutí na těchto webových stránkách.

Děti si nosí vlastní dopolední i odpolední svačinky z domova - svačinky od maminky či tatínka jsou totiž nejvíc...:-)

Cena jednoho oběda: 60 Kč (cena zahrnuje polévku, hlavní jídlo, pitný režim + dovoz).

Stravné není součástí příspěvku na provoz.
Granty pro Remízek

IROP - výstavba nového zázemí

Lesní MŠ Kraselov

Číslo výzvy: 88. Výzva IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. - SC 2.4

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009880

Zahájení fyzické realizace projektu: 18. 4. 2018

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2020

Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity Lesní mateřské školy Remízek, z.s., čímž dojde ke zvýšení dostupnosti předškolního vzdělávání v území, kde je těchto kapacit nedostatek.

Specifickými cíli projektu jsou:

 • umožnit dětem trávit co nejvíce času v přírodě, která je pro jejich osobnostní i tělesný rozvoj ideálním prostředím, neboť častý pobyt v přírodě má pozitivní vliv na lidské zdraví, fyzickou kondici, imunitní systém a rozvoj hrubé i jemné motoriky
 • vést děti ke správné životosprávě, samostatnosti, rozvíjet jejich dovednosti a posilovat mezilidské vztahy
 • společně s dětmi pečovat a starat se o okolní přírodu, pěstovat rostliny a krmit lesní zvířata
 • vybudovat vhodné zázemí, které bude sloužit pro potřeby LMŠ Remízek zejména při nepřízni počasí a bude moderní, bezbariérové a funkční s ohledem na nenarušení rázu okolní krajiny
 • pořídit potřebné vybavení, které dětem poskytne další příležitosti k seberozvoji, podpoří pedagogickou činnost pracovníků mateřské školy a zároveň bude bezpečné a funkční
 • upravit venkovní prostranství na pozemku LMŠ Remízek tak, aby dětem nabízelo ještě více příležitostí k jejich rozvoji a umožňovalo komplexní environmentální výchovu
 • nabídnout rodičům předškolních dětí kvalitní, finančně dostupnou mateřskou školu s celodenním provozem a umožnit jim tak lepší zapojení na trh práce díky větší možnosti sladění osobního a profesního života
 • zvýšit atraktivnost lesní mateřské školy situované v blízkosti malé obce
 • zlepšit služby občanské vybavenosti v oblasti místa realizace/dopadu projektu a zkvalitnit tak podmínky pro život obyvatel.

Mezi hlavní aktivity patří realizace stavby a pořízení vybavení. Z vedlejších aktivit budou realizovány úpravy venkovního prostranství, pořízení hraček a herních prvků, pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu, zabezpečení výstavby a projektová dokumentace.

Realizací projektu dojde k navýšení nedostatečné kapacity Lesní mateřské školy Remízek, která tak zajistí kvalitní a cenově dostupné předškolní vzdělávání většímu počtu dětí, čímž rovněž přispěje k sociální inkluzi. Projektem vznikne nové, bezbariérové, bezpečné a moderní zázemí pro dalších 16 předškolních dětí, kterým tak budou poskytnuty lepší podmínky pro vzdělání, rozvoj a budoucí uplatnění v dalších stupních vzdělávání.

Projekt s názvem Lesní MŠ Kraselov je spolufinancován Evropskou unií.

SFŽP - Zázemí pro LMŠ Remízek

Díky projektu Zázemí pro LMŠ Remízek se nám podařila vystavět učebna v přírodním stylu, která je v místě působení Lesní mateřské školy Remízek. I přes zásah koronavirových opatření jsme v nejvyšší možné míře zapojovali děti a jejich rodiče do budování přírodní učebny se svodem dešťové vody, výroby vyvýšených záhonů, osazování pozemku a setí trávy.

Díky nové učebně můžeme tvořit, učit se nebo i jíst za jakéhokoliv počasí venku.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 195 584 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR: 166 256 Kč

Výše příspěvku žadatele: 29 328 Kč.

Děkujeme!!

Ochrana osobních údajů - GDPR

Ochrana osobních údajů - LMŠ Remízek

Lesní mateřská škola Remízek, z. s., IČ 02445620, se sídlem Milčice 5, 38716 Kraselov, (dále jen "LMŠ") jako správce osobních údajů, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (UE) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), poskytuje informace ke zpracování osobních údajů.

LMŠ zpracovává osobní údaje

a) dětí zapsaných k docházce do LMŠ a jejich zákonných zástupců za účelem plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, nebo na základě uděleného souhlasu, bližší informace zde: LMŠ_Remízek_info_o_zprac_OU.pdf (207938)

b) dětí zapsaných na letní příměstský tábor, jejich zákonných zástupců, na základě uděleného souhlasu; bližší informace zde: GDPR_souhlas_Remízek_příměstský_tábor.pdf (129831)

c) osob zmocněných zákonným zástupcem dítěte k vyzvedávání dětí ze školky (nebo jiné činnosti) na základě uděleného souhlasu;

c) zaměstnanců a zaměstnankyň a jejich rodinných příslušníků, příp. uchazečů a uchazeček o zaměstnání, dobrovolníků a dobrovolnic za účelem plnění smluvních povinností a výkonu práv a povinností zaměstnavatele;

d) zaměstnanců a zaměstnankyň smluvních partnerů za účelem plnění smluvních povinností.

Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné a elektronické podobě.

LMŠ zpracovává osobní údaje transparentně, spravedlivě a v souladu s právními předpisy.

Veškeré osobní údaje jsou na základě přijatých technicko-organizačních opatření chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou, zničením a před jiným možným zneužitím.

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů máte právo

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasíte s jejich výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 • máte právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy anetaira@seznam.cz nebo písemně na adrese Lesní mateřská škola Remízek, Milčice 5, 387 16 Kraselov, rovněž máte právo obrátit se na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého správce jmenoval, a kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese remizek.gdpr@seznam.cz, písemně na adrese sídla správce Pověřenec, Lesní mateřská škola Remízek, Milčice 5, 387 16 Kraselov, nebo telefonicky na tel. č. 00420 775 775 774, a dále právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) v souvislosti se zpracováním osobních údajů.