O Remízku


Lesní mateřská škola Remízek vznikla z potřeby umožnit dětem žít s přírodou a nenuceně se pohybovat, neboť tyto dvě tak prosté věci se z našich životů (i životů našich dětí) beznadějně vytrácí. Základním znakem lesních mateřských škol a tedy i té naší je, že většina programu probíhá venku za každého počasí, děti se učí celostně, tzn. všemi rovinami vnímání, prožívají rytmus změn ročních období a přírodních jevů, poznávají své tělesné hranice.

Lesní školka začala svou činnost v září 2014 jako Dětský klub Remízek, v březnu 2016 splnila Standardy kvality dané Asociací lesních mateřských škol. Od září 2017 byla Lesní mateřská škola Remízek registrována do sítě škol a školských zařízení jako první "státní" lesní mateřská škola v ČR.

Remízek funguje jako jednotřídní, věkově smíšená třída s počtem 15 dětí/den na dva dospělé průvodce. Malý kolektiv umožňuje respektující, individuální přístup ke každému dítěti, ztotožňujeme se s konceptem Respektovat a být respektován a lesní pedagogikou.

Pedagogická koncepce lesních mateřských škol přirozeně rozvojí dovednosti, znalosti a postoje dítěte hlavně            v těchto oblastech: kreativita, hrubá a jemná motorika, rozvoj sebevědomí a sebepojetí, sociální kompetence, znalosti o přírodě a ekologii. Děti jsou otužilé, vlastní kuchařka zajišťuje zdravou a hodnotnou stravu (také pro vegetariány).

Umožňujeme adaptační proces, kdy může rodič až 14 dní docházet s nově zapsaným dítětem do školky.

Fungujeme komunitně, vítáme aktivní zapojování rodiny dítěte do chodu školky, pořádáme slavnosti a různé akce.

Otevřeno máme v pracovní dny od 8,00 do 16,30 (kromě letních a vánočních prázdnin). O letních prázdninách nabízíme tři týdny příměstských táborů.

Lesní mateřská škola Remízek, zajišťuje přímý kontakt dětí s přírodou, nachází se v krásné pošumavské přírodě s absencí velkých silničních tahů a klimatického znečištění. V těchto ohledech jsme v našem okolí opravdu jedinečnou mateřskou školou.

Přijďte mezi nás, protože u nás budete o kousek blíže Slunci. 

Kde pobýváme

Travnatý pahorek se vzrostlými stromy uprostřed luk, zvaný Remízek, je naše "školkové opidum", zde svačíme, hrajeme si, učíme se. Máme tu domeček, kde při nepřiznivém počasí obědváme a odpočíváme, pergolu, kadiboudy, ohniště, na kterém si občas v kotlíku vaříme výborný oběd, houpačky, dřevěnou loď, na které se tak krásně vyplouvá do dalekých krajů, dřevěné houpací letadlo, které nezanechává uhlíkovou stopu:) a taktéž dvě dřevěná auta. Kuchyňku se spoustou nádobí, kde se tak dobře vaří z toho, co příroda nabízí - bahýnko, šípky, tráva, kamínky...Nechybí ponk se svěrákem a bedna s nářadím.

V roce 2020 se nám díky grantu podařilo vybudovat novou dřevostavbu s kachlovou pecí, u které se v zimě pěkně prohřejeme.

Hodně času trávíme v lesích a na loukách, které Remízek obklopují.

JEDEN DEN V REMÍZKU:

Pokud si chcete udělat představu o tom, jak vypadá běžný den v Remízku, čtětě na straně 8 v časopisu Kompost www.knih-st.cz/sites/default/files/kompost-10-19.pdf . Pokud byste si chtěli den v Remízku vyzkoušet, je možné se zúčastnit celého dne a zažít vše na vlastní kůži. Cena za tento den je 250 Kč.

Napsali o nás


Stravování

Stravování zajišťuje formou cateringu externí dodavatel: restaurace Ana food ve Strakonicích a naše drahá provozní a kuchařka Lada Šimáková. Každý oběd je tedy připravován jen pro naše děti, je pouze z kvalitních surovin s větším množství čerstvé zeleniny, než je ve státních školkách běžné. Veškerá jídla jsou zcela bez chemických dochucovadel a polotovarů. Snažíme se omezit na minimum množství lepku v jídlech.

Umožňujeme plně vegeteriánské stravování (standardně je 1x týdně ryba, 1-2x týdně maso).

Jídelníček je volně přístupný k nahlédnutí na těchto webových stránkách.

Skladba jídelníčku je pravidelně revidovaná a konzultovaná se zástupci Remízku.

Děti si nosí vlastní dopolední i odpolední svačinky z domova - svačinky od maminky či tatínka jsou totiž nejvíc...:-)

Cena jednoho oběda: 45 Kč (cena zahrnuje polévku, hlavní jídlo, pitný režim + dovoz).

Stravné není součástí příspěvku na provoz.
Granty pro Remízek

IROP - výstavba nového zázemí

Lesní MŠ Kraselov

Číslo výzvy: 88. Výzva IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. - SC 2.4

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009880

Zahájení fyzické realizace projektu: 18. 4. 2018

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2020

Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity Lesní mateřské školy Remízek, z.s., čímž dojde ke zvýšení dostupnosti předškolního vzdělávání v území, kde je těchto kapacit nedostatek.

Specifickými cíli projektu jsou:

 • umožnit dětem trávit co nejvíce času v přírodě, která je pro jejich osobnostní i tělesný rozvoj ideálním prostředím, neboť častý pobyt v přírodě má pozitivní vliv na lidské zdraví, fyzickou kondici, imunitní systém a rozvoj hrubé i jemné motoriky
 • vést děti ke správné životosprávě, samostatnosti, rozvíjet jejich dovednosti a posilovat mezilidské vztahy
 • společně s dětmi pečovat a starat se o okolní přírodu, pěstovat rostliny a krmit lesní zvířata
 • vybudovat vhodné zázemí, které bude sloužit pro potřeby LMŠ Remízek zejména při nepřízni počasí a bude moderní, bezbariérové a funkční s ohledem na nenarušení rázu okolní krajiny
 • pořídit potřebné vybavení, které dětem poskytne další příležitosti k seberozvoji, podpoří pedagogickou činnost pracovníků mateřské školy a zároveň bude bezpečné a funkční
 • upravit venkovní prostranství na pozemku LMŠ Remízek tak, aby dětem nabízelo ještě více příležitostí k jejich rozvoji a umožňovalo komplexní environmentální výchovu
 • nabídnout rodičům předškolních dětí kvalitní, finančně dostupnou mateřskou školu s celodenním provozem a umožnit jim tak lepší zapojení na trh práce díky větší možnosti sladění osobního a profesního života
 • zvýšit atraktivnost lesní mateřské školy situované v blízkosti malé obce
 • zlepšit služby občanské vybavenosti v oblasti místa realizace/dopadu projektu a zkvalitnit tak podmínky pro život obyvatel.

Mezi hlavní aktivity patří realizace stavby a pořízení vybavení. Z vedlejších aktivit budou realizovány úpravy venkovního prostranství, pořízení hraček a herních prvků, pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu, zabezpečení výstavby a projektová dokumentace.

Realizací projektu dojde k navýšení nedostatečné kapacity Lesní mateřské školy Remízek, která tak zajistí kvalitní a cenově dostupné předškolní vzdělávání většímu počtu dětí, čímž rovněž přispěje k sociální inkluzi. Projektem vznikne nové, bezbariérové, bezpečné a moderní zázemí pro dalších 16 předškolních dětí, kterým tak budou poskytnuty lepší podmínky pro vzdělání, rozvoj a budoucí uplatnění v dalších stupních vzdělávání.

Projekt s názvem Lesní MŠ Kraselov je spolufinancován Evropskou unií.

SFŽP - Zázemí pro LMŠ Remízek

Díky projektu Zázemí pro LMŠ Remízek se nám podařila vystavět učebna v přírodním stylu, která je v místě působení Lesní mateřské školy Remízek. I přes zásah koronavirových opatření jsme v nejvyšší možné míře zapojovali děti a jejich rodiče do budování přírodní učebny se svodem dešťové vody, výroby vyvýšených záhonů, osazování pozemku a setí trávy.

Díky nové učebně můžeme tvořit, učit se nebo i jíst za jakéhokoliv počasí venku.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 195 584 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR: 166 256 Kč

Výše příspěvku žadatele: 29 328 Kč.

Děkujeme!!

Ochrana osobních údajů - GDPR

Ochrana osobních údajů - LMŠ Remízek

Lesní mateřská škola Remízek, z. s., IČ 02445620, se sídlem Milčice 5, 38716 Kraselov, (dále jen "LMŠ") jako správce osobních údajů, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (UE) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), poskytuje informace ke zpracování osobních údajů.

LMŠ zpracovává osobní údaje

a) dětí zapsaných k docházce do LMŠ a jejich zákonných zástupců za účelem plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, nebo na základě uděleného souhlasu, bližší informace zde: LMŠ_Remízek_info_o_zprac_OU.pdf (207938)

b) dětí zapsaných na letní příměstský tábor, jejich zákonných zástupců, na základě uděleného souhlasu; bližší informace zde: GDPR_souhlas_Remízek_příměstský_tábor.pdf (129831)

c) osob zmocněných zákonným zástupcem dítěte k vyzvedávání dětí ze školky (nebo jiné činnosti) na základě uděleného souhlasu;

c) zaměstnanců a zaměstnankyň a jejich rodinných příslušníků, příp. uchazečů a uchazeček o zaměstnání, dobrovolníků a dobrovolnic za účelem plnění smluvních povinností a výkonu práv a povinností zaměstnavatele;

d) zaměstnanců a zaměstnankyň smluvních partnerů za účelem plnění smluvních povinností.

Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné a elektronické podobě.

LMŠ zpracovává osobní údaje transparentně, spravedlivě a v souladu s právními předpisy.

Veškeré osobní údaje jsou na základě přijatých technicko-organizačních opatření chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou, zničením a před jiným možným zneužitím.

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů máte právo

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasíte s jejich výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 • máte právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy anetaira@seznam.cz nebo písemně na adrese Lesní mateřská škola Remízek, Milčice 5, 387 16 Kraselov, rovněž máte právo obrátit se na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého správce jmenoval, a kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese remizek.gdpr@seznam.cz, písemně na adrese sídla správce Pověřenec, Lesní mateřská škola Remízek, Milčice 5, 387 16 Kraselov, nebo telefonicky na tel. č. 00420 775 775 774, a dále právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) v souvislosti se zpracováním osobních údajů.